Jak používat parodontální kříž

Do parodontálního kříže lze zadávat nasledující hodnoty: viklavost zubu, postižení furkace, úroveň gingivy (mm), hloubka sondáže (mm) a poznámky. Modře značená plocha zobrazující hloubku sondáže bude vytvořená automaticky, pokud se vyznačí červená čára, která zobrazuje úroveň okraje gingivy a modrá čára zobrazující úroveň attachmentu.

Stupeň postiženní furkace je znázorněn pomocí kruhu. Otevřený kruh (stupeň 1), půlkruh (stupeň 2) a vyplněný kruh (stupeň 3).

Manual for the digital recording of the online periodontal charting tool

Kliknutím na číslo zubu sa zub vizuálně přeškrtne a vymažou se všechny jeho hodnoty. Podržením tlačítka SHIFT a kliknutím na číslo zubu resetujete všechny jeho hodnoty.

Kliknutím na tlačítko implantátu nahradíte symbol zubu symbolem implantátu.

Krvácení po sondáži (BOP) a plak budou zaznamenány na šesti místech zubu (tři místa bukálně a tři orálně).

Po zadání hodnot stiskněte klávesu TAB pro automatický přesun kurzoru na další pole.

Opakované kliknutí na tlačítko furkace umožní nastavit stupeň furkace:
1 kliknutí: stupeň 1
2 kliknutí: stupeň 2
3 kliknutí: stupeň 3
4 kliknutí: reset

Kliknutím na pole poznámky můžete zadat krátkou poznámku pro každý zub.

Poznámka:

Hodnocení plaku i krvácení po sondáži lze zjednodušit:

Kliknutím na tlačítko „PLAK“ nebo „KRVÁCENÍ PO SONDÁŽI“ bude označen celý řádek. Podržením tlačítka SHIFT a kliknutím na stejné tlačítka se příslušné řádky resetují.

Podržením klávesy SHIFT lze pole aktivovat jednoduchým pohybem šipkou myši (nikoli kliknutím).


Jak uložit online parodontální kříž

Online parodontální kříž nelze uložit na pevný disk podobně jako textový dokument. Tento web navíc neukládá data zadaná do formuláře.

Stránku však lze uložit jako soubor PDF v počítačích Apple i Windows. Pomocí příkazu „Tisk“ otevřete dialogové okno tisku a vyberte jednu z následujících možností: Adobe PDF nebo FreePDF. Kliknutím na OK se umožní uživateli zvolit název souboru a umístění, kam má být soubor PDF uložen.

Print

V nabídce tisku zvolte „Uložit jako PDF“.

Online periodontal charting tool print preview

Poznámka:

Velikost papíru bude muset být nastavena na A4. V případě potřeby (např. V Apple Safari) lze obsah zmenšit pod 100%.

Stažení

Následující kříž je k dispozici pro manuální značení, pokud klinické údaje nelze současně zaznamenat elektronicky.

Periodontal chart scoring sheet

Stáhnout: Parodontální kříž

EN_Periodontal_Chart_Scoring_Sheet.pdf PDF

EN_Periodontal_Chart_Scoring_Sheet.xlsx Excel

Měření klinických hodnot parodontálního kříže

Cílem klinického parodontálního vyšetření je zaznamenat gingivální recesy, hloubky sondáže a úrovně attachmentu na šesti místech zubu nebo implantátu v mm. U všech měření se jeví jako rozumné zaokrouhlit nahoru všechny hodnoty naměřené pomocí parodontální sondy.

1. Úroveň gingivy, hloubka chobotů a úroveň attachmentu

Na každém místě bude nejprve určena hodnota „Úroveň Gingivy “, poté bude měřena „Hloubka Sondáže“. „Úroveň Attachmentu“ bude automaticky vypočítána nástrojem pro parodontální kříž a zobrazena modrou čarou v diagramu.

„Úroveň gingivy“ jako první hodnota je vzdálenost okraje gingivy od referenčního bodu/linie, ve většině případů cemento-sklovinné hranice. Okraje korunky a výplní by měly být zvoleny jako referenční body za předpokladu, že jsou minimálně 3 mm apikálně vůči cemento-sklovinné hranici, jinak by měla být vybrána virtuální referenční linie v místě původní cemento-sklovinné hranice.

„Hloubka Sondáže“ jako druhá hodnota je vzdálenost mezi okrajem gingivy a dnem gingiválního sulku nebo parodontálního chobotu.

„Úroveň attachmentu“ bude pro každé místo vypočítána na základě následujícího vzorce:

Hloubka Sondáže - Úroveň Gingivy = Úroveň attachmentu

Zdravý parodont

Ve zdravém parodontu je cemento-sklovinná hranice umístěna pod okrajem gingivy a bezprostředně nad úrovní attachmentu. U zdravého parodontu nedošlo k ztrátě attachmentu.

V tomto případě jsou obě hodnoty - úroveň gingivy (1) a hloubku sondáže (2) identické.

Probing healthy periodontium

Na obrázku výše lze úroveň attachmentu vypočítat na základě následujícího vzorce:

Úroveň Attachmentu 0mm = Hloubka Sondáže 2mm - Úroveň Gingivy 2mm

Zdravé tkáně v okolí implantátu

U zdravých tkání v okolí implantátu je okraj suprakonstrukce umístěn pod okrajem periimplantátové mukózy. Není zde úbytek alveolární kosti.

Probing healthy implant

Na obrázku výše lze úroveň alveolární kosti (attachment) vypočítat na základě následujícího vzorce:

Úroveň Alveolárni kosti (Attachment) 2mm = Hloubka Sondáže 3mm - Úroveň Mukózy 1mm

Hyperplazie gingivy

V některých případech může být cemento-sklovinná hranice umístěná hluboko pod okrajem gingivy, stále však bezprostředně nad úrovní attachmentu. K tomu dochází v případech hyperplazie dásní.

V tomto případě jsou obě hodnoty pro úroveň gingivy (1) a hloubku sondáže (2) identické.

Probing gingival overgrowth

Na obrázku výše lze úroveň attachmentu vypočítat na základě následujícího vzorce:

Úroveň Attachmentu 0mm = Hloubka Sondáže 5mm - Úroveň gingivy 5mm

Poznámka: Nepravé choboty jsou kapsy o velikosti 4 mm a více bez ztráty attachmentu.

Zdravé tkáně v okolí implantátu v estetickém úseku

U zdravých tkání v okolí implantátu v estetickém úseku je okraj suprakonstrukce umístěn pod okrajem periimplantátové mukózy. Není zde úbytek alveolární kosti.

Probing deep healthy implant

Na obrázku výše lze úroveň alveolární kosti (attachment) vypočítat na základě následujícího vzorce:

Úroveň Alveolárni kosti (Attachment) 2mm = Hloubka Sondáže 5mm - Úroveň Mukózy 3mm

Parodonální chobot

Na některých postižených místech může být cemento-sklovinná hranice umístěná pod nebo nad okrajem gingivy. Vzdálenost mezi okrajem gingivy a dnem parodontálního chobotu se poté zaznamená jako hloubka sondáže (2).

Probing periodontal pocket

Na obrázku výše lze úroveň attachmentu vypočítat na základě následujícího vzorce:

Úroveň Attachmentu 5mm = Hloubka Sondáže 7mm - Úroveň gingivy 2mm

Poznámka: Parodontální choboty > 4 mm po aktivní parodontální terapii jsou tzv. zbytkové choboty.

Periimplantátový chobot

Na místech s periimplantitis může být okraj suprakonstrukce umístěn pod nebo nad okrajem periimplantátové mukózy. Vzdálenost mezi slizničním okrajem a dnem periimplantátového chobotu se zaznamená jako hloubka sondáže periimplantátových tkání (2).

Probing periimplantitis

Na obrázku výše lze úroveň alveolární kosti (attachment) vypočítat na základě následujícího vzorce:

AÚroveň Alveolárni kosti (Attachment) 6mm = Hloubka Sondáže 7mm - Úroveň Mukózy 1mm

Gingivální recesus

Gingivální recesus je stav, když je okraj gingivy umístěn apikálně od cemento-sklovinné hranice. Hodnota zaznamenaná jako úroveň gingivy (1) by měla být zaznamenána jako záporná hodnota.

Probing gingival recession

Na obrázku výše lze úroveň attachmentu vypočítat na základě následujícího vzorce:

Úroveň Attachmentu 6mm = Hloubka Sondáže 2mm - Úroveň gingivy -4mm

Recesus v okolí implantátu

Recesus v okolí implantátu je stav, když je okraj mukózy umístěn apikálně od okraje suprakonstrukce. Hodnota zaznamenaná jako úroveň mukózy (1) by měla být zaznamenána jako záporná hodnota.

Probing periimplant recession

Na obrázku výše lze úroveň alveolární kosti (attachment) vypočítat na základě následujícího vzorce:

Úroveň Alveolárni kosti (Attachment) 4mm = Hloubka Sondáže 2mm - Úroveň Mukózy 2mm

Šest míst na zub nebo implantát

Výběr šesti míst na zub nebo implantát pro měření parodontálních chobotů a úrovně attachmentu je zásadní. Při okluzním pohledu je každý zub nebo implantát rozdělen do šesti částí. Místo s nejhlubší sondáží by mělo být zaznamenáno pro každou sekci.

Probing six sites per tooth

Angulace parodontální sondy

Parodontální sonda je vložena podél povrchu kořene zubu, aby se změřily hloubky sondáže. Nástroj by měl být angulován v mezio-distálním směru A nebo B , přičemž je rovnoběžně s dlouhou osou zubu (vyhněte se angulaci v buko-lingválním směru).

Angulation of the periodontal probe

2. Závažnost postižení furkace

Furkace všech molárů a prvních premolárů horní čelisti by měly být hodnoceny pomocí furkační sondy. Horizontální složka je hodnocena (0 - 3) podle následujících kritérií:

Probing furcation

Stupeň 0 = Furkace není detekovatelná

Stupeň 1 = Furkace detekovatelná, s horizontální sondáží ≤3mm

Stupeň 2 = Furkace detekovatelná, s horizontální sondáží >3mm

Stupeň 3 = Furkace se otevírá skrz naskrz

3. Viklavost zubů

Viklavost zubů by měla být stanovena pomocí opačných konců dvou vyšetřovacích nástrojů a hodnocena podle kritérií.

Stupeň 0 = Normální (fyziologická) pohyblivost zubu

Stupeň 1 = detekovatelná pohyblivost (až 1 mm horizontálně)

Stupeň 2 = detekovatelná pohyblivost (více než 1 mm horizontálně

Stupeň 3 = detekovatelná vertikální pohyblivost zubu